Z życia i aktywności Instytutu naukowo-rozwojowego Powiślańskiej Szkoły Wyższej…

 Z życia i aktywności Instytutu naukowo-rozwojowego
Powiślańskiej Szkoły Wyższej
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie wzięła udział w webinarium pt „ Czy nowe zasady oceny dorobku naukowego faktycznie wymagają nowej strategii publikacyjnej naukowca?”, które odbyło się w dniu 21 października 2020 r. Organizatorem wydarzenia była PCG Academia z patronatem Fundacji Rektorów Polskich.
Moderatorem spotkania był Prof. Łukasz Sułkowski – Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk, zaś do grona ekspertów należeli: Dr hab. Marta du Vall – politolożka i medioznawczyni w Katedrze Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Dr hab. Marcin Waligóra – Prodziekan ds. Rozwoju Naukowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu, kierownik zespołu naukowego REMEDY (Research Ethics in Medicine Study Group), Dr hab. Stanisław Czachorowski z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie oraz Dr Justyna Małkuch-Świtalska – menedżer nauki, ekspert Komisji Europejskiej specjalizująca się w strategicznym zarządzaniu karierą naukową oraz w projektowaniu i ewaluacji międzynarodowych programów szkoleniowych dla naukowców.
Uczestnicy webinarium poddali dyskusji szereg problemów związanych z wykonywaniem pracy naukowca w kontekście nowo wprowadzonych wymogów dotyczących oceny dorobku naukowego. Wśród poruszonych zagadnień znajdowały się kwestie umiędzynarodowienia publikacji, oceny punktowej przyznanej wydawnictwom oraz punktacji artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z wykazu ministerialnego, oceny punktowej jedynie ograniczonej liczby osiągnieć naukowych tj. tego czy tzw. „slotoza” jest lepsza od „punktozy”. Uczestnicy zastanawiali się również nad skutkiem przeniesienia ciężaru oceny jakości naukowej jednostek na dyscypliny naukowe zamiast dotychczasowej oceny jednostek organizacyjnych uczelni oraz efektywności ewaluacyjnej pracy zespołowej naukowców w zespołach międzynarodowych, międzywydziałowych i interdyscyplinarnych. Ponadto próbowano odpowiedzieć na pytanie jakie aktualnie miejsce w systemie zajmują nauki humanistyczne, społeczne oraz sztuka, oraz czy system accountability uczelni i controlingu może doprowadzić do zabicia ducha nauki i kultury akademickiej.
Niezwykle ciekawa dyskusja ekspertów i uczestników doprowadziła do ustalenia, iż niestety nowe wymogi ewaluacji uczelni przekładają się na konieczność zmiany strategii publikacyjnej naukowców poprzez wdrożony reformą szkolnictwa wyższego nacisk na publikowanie w czasopismach i wydawnictwach z wykazu Ministra z naciskiem na publikację dokonań naukowych w czasopismach międzynarodowych.
dr Agnieszka Grygier
Kierownik Instytutu naukowo-rozwojowego PSW

fb24.10.2020(5)