Zachęcamy studentów I i II stopnia wszystkich kierunków do udziału w kursie na temat metodyki pisania prac dyplomowych przez studentów szkół wyższych, dostępnego na platformie NAVOICA…

Zachęcamy studentów I i II stopnia wszystkich kierunków do udziału w kursie na temat metodyki pisania prac dyplomowych przez studentów szkół wyższych, dostępnego na platformie NAVOICA.

Kurs jest bezpłatny i składa się z 9 modułów. Pod koniec każdego modułu przewidziany jest test podsumowujący, a cały kurs kończy się dwuczęściowym testem końcowym z całego materiału. Po uzyskaniu wyniku na poziomie co najmniej 61% ze wszystkich testów w ciągu 24h zostanie wygenerowane zaświadczenie ukończenia kursu.

Rejestracja:

https://navoica.pl/courses/course-v1:Akademia_Sztuki_Wojennej+ASzWoj_002+2/about

Moduł I. Kilka słów o nauce i poznaniu naukowym

Moduł I prezentuje istotę wiedzy o nauce i poznaniu naukowym

Najważniejsze zagadnienia, które poznasz to:

 • – pojęcie, elementy, podział i funkcje nauki,
 • – zasady i cele poznania naukowego.

Moduł II. Badania naukowe – pojęcia, cele, rodzaje

Moduł II dotyczy poszukiwania nowej wiedzy poprzez badania naukowe

Najważniejsze zagadnienia, które poznasz to:

 • – pojęcia, cele oraz procesy poznania myślowego,
 • – typologię badan naukowych.

Moduł III. Dobór materiału faktograficznego

Moduł III ukazuje zasady doboru materiału faktograficznego

Najważniejsze zagadnienia, które poznasz to:

 • – etapy pracy badacza,
 • – zasady wykorzystania zgromadzonego i badanego materiału.

Moduł IV. Problem naukowy, sytuacja problemowa i hipotezy

Moduł IV definiuje oraz prezentuje problem badawczy i hipotezę badawczą

Najważniejsze zagadnienia, które poznasz to:

 • – mechanizm stawiania hipotez i ich weryfikację,
 • – istotę zmiennych.

Moduł V. Metody, techniki badawcze i statystyka w badaniach naukowych

Moduł charakteryzuje metody badawcze stosowane przez dyplomanta w pracy dyplomowej

Najważniejsze zagadnienia, które poznasz to:

 • – metody teoretyczne,
 • – metody praktyczne,
 • – techniki badawcze.

Moduł VI. Przygotowanie, realizacja i finalizacja zadań

Moduł VI prezentuje metodologię przygotowania, realizacji oraz podsumowania prowadzenia badań naukowych

Najważniejsze zagadnienia, które poznasz to:

 • – system pisania pracy dyplomowej w poszczególnych fazach rozważań naukowych,
 • – informacje o płaszczyznach rozważań badań naukowych oraz zarysie ogólnym pracy dyplomowej.

Moduł VII. Identyfikacja prac dyplomowych

Moduł VII dotyczy wskazania istoty i roli prac kwalifikacyjnych w procesie nauczania w szkolnictwie wyższym

Najważniejsze zagadnienia, które poznasz to:

 • – podział prac kwalifikacyjnych w zależności od rodzaju studiów

Moduł VIII. Seminarium dyplomowe – obowiązki dyplomanta i opiekuna naukowego

Moduł VIII ukazuje obowiązki dyplomanta oraz jego opiekuna naukowego. Wskazuje jak ważną rolę odgrywają kontakty bezpośrednie dyplomanta z promotorem podczas seminarium dyplomowego

Najważniejsze zagadnienia, które poznasz to:

 • – istota seminarium,
 • – rola promotora w kierowaniu pracami.

Moduł IX. Wymagania dotyczące prac dyplomowych

Celem modułu ostatniego jest podsumowanie etapu końcowego, który wieńczy dociekania naukowe, których efektem jest złożenie pracy dyplomowej

Najważniejsze zagadnienia, które poznasz w tym module:

 • – warunki jakie powinien spełnić student po ukończeniu studiów, aby został dopuszczony do egzaminu dyplomowego,
 • – wzory dokumentów do wypełnienia przed obroną pracy.
 • Zrzut ekranu (136)