W/w grupy kliniczne ustanawiane dla poszczególnych przedmiotów (grup przedmiotów) w ujęciu zajęć praktycznych /praktyk zawodowych w jednostkach systemu ochrony zdrowia, zgodnie ze standardem kształcenia – w szpitalach, hospicjach, POZ, żłobkach, szkołach i innych wytypowanych jednostkach są ukłonem w stronę studentów. Z perspektywy zarówno kadry jak i samych studentów jest to zdecydowana korzyść w ujęciu finansowym jak i czasowym (brak konieczności dojazdu do oddalonych miejsc realizacji zajęć praktycznych / praktyk zawodowych).

Uważamy, iż stosowana praktyka, jest dodatkowo promocją zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i ratownika medycznego, dodatkowo jeszcze w sposób innowacyjny wiąże daną jednostkę systemu ochrony zdrowia / opieki z systemem kształcenia – szkolnictwa wyższego, również z naszą Uczelnią.Realizacja zajęć praktycznych / praktyk zawodowych w takich punktach „satelitarnych” naszej Uczelni jest dodatkowo wspomagana utworzeniem pracowni umiejętności pielęgniarskich z podstawowym wyposażeniem (zgodnym z wytycznymi KRASZPiP), co stanowi dodatkową wartość dla studentów, bowiem w w/w pracowniach studenci oraz prowadzący mogą w razie powstania niejasności / trudności / problemóww realizacji zajęć praktycznych / praktyk zawodowych w formie konsultacji / zajęć dodatkowych przećwiczyć na fantomach / trenażerach poszczególne zakresy działania.
Uważamy, iż w/w działania winny być powszechnie rekomendowane jako „dobre praktyki” oraz działanie na rzecz promocji i wzmacniania wizerunku pielęgniarki / pielęgniarza i ratownika medycznego, w tym ich ustawicznego kształcenia!