Wychowawca małego dziecka

 

studia podyplomowe, 2 semestry
1086 godzin, w tym 180 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego, 36 pkt. ECTS
tryb niestacjonarny, profil praktyczny

1. Cele kształcenia.

Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie). Program umożliwia zapoznanie z zagadnieniami w zakresie psychologii rozwojowej dziecka do lat 3, w tym rozwoju psychomotorycznego, psychicznego i emocjonalnego.
W trakcie zajęć omówione zostaną rodzaje zaburzeń w okresie niemowlęcym
i wczesnego dzieciństwa, poruszony zostanie problem przemocy wobec dziecka, a dobrane metody i formy realizacji zajęć przygotują słuchacza do reagowania i współdziałania w grupie z dzieckiem przejawiającym cechy trudności rozwojowych lub dzieckiem-ofiarą przemocy. Studia podyplomowe przewidują także budowanie planów dydaktyczno-wychowawczych oraz scenariuszy pracy z dzieckiem, jak również realizację zajęć praktycznych
w jednej z placówek, która jest członkiem I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

2. Profil kandydata.

Studia skierowane są do osób chcących pracować w zawodzie wychowawcy dzieci do lat 3 lub do osób, które pracują w instytucjach opieki nad dziećmi wieku do lat 3, a którzy zamierzają podnieść kwalifikacje zawodowe. Kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie. Oferta zainteresuje opiekunów czynnych zawodowo, chcących poszerzyć swoje dotychczasowe kwalifikacje.

3. Sylwetka Absolwenta.

Absolwent studiów podyplomowych kierunku Wychowawca małego dziecka jest gotowy do pracy z dziećmi do lat 3, zna czynniki ryzyka nieprawidłowego rozwoju psychomotorycznego oraz zasady wspomagania rozwoju dziecka w grupie żłobkowej, a także sposoby rozpoznawania autostymulacji charakterystycznej w określonej grupie wiekowej. Wie, jak należy przygotować otoczenie i zorganizować czas w placówce, kreuje warunki generalizujące wiedzę, buduje i wprowadza plany aktywności. W stopniu zaawansowanym zna metodykę pracy z dziećmi do 3 roku życia, dobiera aktywności zgodnie ze strefą najbliższego rozwoju i potrzebami małego dziecka. Prowadzi ćwiczenia rozwijające jego samodzielność, a także dobiera właściwe metody pracy z dziećmi z trudnościami i niepełnosprawnościami.

 

4. Ramowy program studiów.

 

Moduł I Psychologia rozwojowa dziecka do lat 3

1. Rozwój psychomotoryczny dziecka do lat 3

a) Umiejętności dziecka z zakresu motoryki małej w trzech grupach wiekowych ( 0 – 12 miesiąca, 13 – 24 miesiąca, 25 – 36 miesiąca)
b) Umiejętności dziecka z zakresu motoryki dużej w trzech grupach wiekowych ( 0 – 12 miesiąca, 13 – 24 miesiąca, 25 – 36 miesiąca)
c) Czynniki ryzyka nieprawidłowego rozwoju psychomotorycznego
d) Obserwacja dziecka w grupie żłobkowej – w jaki sposób ocenić kamienie milowe w rozwoju dziecka
e) Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego w grupie żłobkowej

2. Rozwój psychiczny dziecka do lat 3

a) Podstawy neuropsychologii (omówienie budowy mózgu, neuroprzekaźników, czynników prenatalnych wpływających na późniejsze funkcjonowanie OUN dziecka)
b) Pojęcie temperamentu
c) Rozwój temperamentu do 1 roku życia dziecka
d) Rozwój temperamentu w 2. i 3. roku życia dziecka
e) Pojęcie osobowości
f) Rozwój osobowości u dziecka do lat 3
g) Kształtowanie się moralności u dziecka w wieku 0 – 3 lat
h) Teoria umysłu i jej wpływ na kształtowanie się umiejętności psychospołecznych dziecka do lat 3
i) Umiejętności dziecka do lat 3 z zakresu rozwoju psychospołecznego

 

3. Rozwój emocjonalny dziecka do lat 3

a) Teoria przywiązania
b) Style przywiązania - omówienie
c) Pojęcie emocji. Czym różni się emocja od uczucia?
d) Emocje podstawowe i złożone
e) Rozwój emocjonalny dziecka do lat 3
f) Złość u dziecka - sposoby reagowania w grupie żłobkowej
g) Autostymulacje u dziecka w wieku żłobkowym – rozpoznanie autostymulacji charakterystycznej w określonej grupie wiekowej, sposoby radzenia sobie w sytuacji autostymulacji dziecka, obserwacja zachowań autostymulacyjnych u dziecka

4. Zadania rozwojowe dziecka do lat 3

a) Omówienie najważniejszych zadań rozwojowych dzieci w wieku żłobkowym
b) Rozwojowe etapy kryzysów w rozwoju dziecka - omówienie
c) Lęk separacyjny - omówienie
d) Poszukiwanie potrzeb dziecka – omówienie czym są potrzeby, w jaki sposób możemy poszukiwać z dzieckiem jego potrzeb

Moduł II Zaburzenia psychiczne i rozwoju w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (omówienie wybranych aspektów)

1. Zaburzenia nastroju u niemowląt i dzieci do lat 3

a) Depresja w wieku niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa

2. Zaburzenia lękowe u dzieci do lat 3
3. Zaburzenia zachowań związane z jedzeniem
4. Zaburzenia zachowań związanych ze snem
5. Zaburzenie regulacji związane z przetwarzaniem bodźców sensorycznych
6. Psychopatologia zabawy
7. Zaburzenia tworzenia relacji i komunikowania się
8. Rozwój dziecka z Zespołem FAS ( Alkoholowy Zespół Płodowy) i jego umiejętności psychospołecznych
9. Współdziałanie w grupie z dzieckiem przejawiającym cechy trudności rozwojowych lub zaburzeń rozwojowych

 

Moduł III Przemoc wobec dziecka

1. Definicja przemocy
2. Rodzaje przemocy
3. Wpływ przemocy na rozwój psychiczny dziecka
4. Dziecko jako ofiara, dziecko jako świadek przemocy
5. Podejrzenie o stosowaniu przemocy wobec dziecka – omówienie procedury niebieskiej karty
6. Analiza studium przypadku - ćwiczenia praktyczne, omówienie przypadków

Moduł IV Komunikacja z dzieckiem do lat 3

1. Komunikacja - pojęcie komunikacji
2. Trudności w komunikacji w grupie żłobkowej, z rodzicem
3. Komunikacja empatyczna - wprowadzenie pojęcia i ogólnych cech charakterystycznych
4. Praktyczne zastosowanie umiejętności komunikacyjnych
5. Uważność w pracy opiekuna żłobkowego (techniki mindfulness – praktyczne zastosowanie)
6. Sposoby komunikacji z dzieckiem w grupie żłobkowej w zależności od jego potrzeb rozwojowych

Moduł V Wsparcie opiekuna

1. Stres w pracy opiekuna żłobkowego
2. Symptomy wypalenia zawodowego
3. Radzenie sobie w sytuacjach stresowych
4. Dbanie o swoje zdrowie psychiczne - psychoedukacja
5. Poszukiwanie pomocy psychologicznej (rodzaje wsparcia, które można uzyskać)

Moduł VI Organizacja pracy w placówce opieki nad dziećmi do lat 3

1. Organizacja czasu w placówce. Przygotowanie otoczenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Tworzenie otoczenia pobudzającego ciekawość poznawczą
3. Kreowanie warunków generalizujących wiedzę
4. Potrzeby sensoryczne małego dziecka a otoczenie
5. Budowanie i wprowadzanie planów aktywności

Moduł VII Metodyka pracy z dzieckiem do 3 roku życia

1. Definiowanie strefy najbliższego rozwoju
2. Wprowadzenie w zasady dydaktyki ogólnej oraz specjalnej
3. Etapy kształtowania pojęć
4. Rozwijanie umiejętności w poszczególnych sferach rozwoju
5. Metodyka prowadzenia zajęć w poszczególnych grupach wiekowych
6. Metodyka czytania oraz wczesne uczenie się matematyki
7. Motywowanie dzieci do komunikacji
8. Zabawy rozwijające sprawność manualną
9. Zabawy rozwijające sprawność motoryczną
10. Zabawy stymulujące poszczególne zmysły

Moduł VIII Budowanie planów dydaktyczno-wychowawczych oraz scenariuszy

1. Dobieranie aktywności zgodnie ze strefą najbliższego rozwoju oraz potrzebami małego dziecka
2. Zapoznanie z pojęciami operacyjnymi
3. Wprowadzenie w samodzielność
4. Przygotowanie ćwiczeń rozwijających samodzielność małego dziecka
5. Trening higieniczny
6. Tworzenie planu pracy z dzieckiem z wybiórczością pokarmową

Moduł IX Prowadzenie dziecka z trudnościami

1. Analiza zachowań trudnych
2. Tworzenie strategii minimalizujących wystąpienie zachowań
3. Charakterystyka funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnościami
4. Zapoznanie z metodami rehabilitacji oraz terapii małych dzieci
5. Metodyka codziennej pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
Moduł X Zajęcia praktyczne z jednej z placówek I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

5. Efekty uczenia się.

 

Opis zakładanych efektów uczenia się

Po ukończeniu studiów podyplomowych Absolwent:

Symbol

efektu uczenia się

w zakresie wiedzy:

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK

W_01

Posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze pracy z dziećmi do lat 3.

P6S_WG

W_02

Charakteryzuje podstawowe zagadnienia związane z  psychologią rozwojową dziecka, w tym rozwojem psychomotorycznym, psychicznym i emocjonalnym.

P6S_WK

W_03

Zna rolę kadry wychowawcy w żłobku i klubie dziecięcym oraz rolę i kryteria, jakie musi spełniać opiekun we wskazanych podmiotach.

P6S_WG

P6S_WK

W_04

Omawia zasady tworzenia otoczenia oraz kreowania warunków generalizujących wiedzę. 

P6S_WK

W_05

Prezentuje etapy budowania planów dydaktyczno-wychowawczych oraz scenariuszy.

P6S_WG

P6S_WK

W_06

Przedstawia koncepcje prowadzenia dziecka z trudnościami oraz dziecka z niepełnosprawnością.

P6S_WK

 

w zakresie umiejętności:

 

U_01

Dobiera odpowiednie narzędzia do skutecznego planowania i  organizowania pracy swojej oraz zespołu.

P6S_UW

U_02

Stosuje zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne w kontaktach z innymi wychowawcami oraz rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego.

P6S_UW

U_03

Komunikuje się z otoczeniem z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii, rozumie jej źródła i zastosowanie.

P6S_UK

U_04

Bierze udział w debacie, przedstawia i ocenia różne opinie i stanowiska oraz dyskutuje o nich.

P6S_UK

U_05

Przewiduje skutki konkretnych działań i zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w opiece nad dziećmi do lat 3.

P6S_UW

U_06

Rozwiązuje problemy i nietypowe zadania związane z opieką nad dziećmi do lat 3.

P6S_UW

U_07

Samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie oraz rozwój osobisty, aktualizuje posiadaną wiedzę.

P6S_UU

U_08

Stosuje metodykę codziennej pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością.

P6S_UW

U_09

W sposób profesjonalny tworzy strategie minimalizujące wystąpienie zachowań trudnych u dzieci do lat 3.

P6S_UW

U_10

Dokonuje analizy sposobu funkcjonowania żłobka lub klubu dziecięcego i realizuje zadania usprawniające w nim swoją pracę.

P6S_UW

P6S_UO

U_11

Potrafi kompleksowo określić jakość pracy z dziećmi do lat 3.

P6S_UW

U_12

Stosuje zaawansowane metody organizacji pracy wraz ze wspomaganiem nowoczesnych technologii.

P6S_UW

P6S_UO

U_13

Organizuje pracę z dziećmi do lat 3 z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

P6S_UO

 

w zakresie kompetencji społecznych:

 

K_01

Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i odbierane treści.

P6S_KK

K_02

Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z rozwiązaniem problemu.

P6S_KK

K_03

Przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych.

P6S_KR

K_04

Podejmuje odpowiedzialność za swoją pracę.

P6S_KK

P6S_KR

K_05

Wypełnia zobowiązania społeczne, współorganizuje działalność na rzecz środowiska społecznego.

P6S_KO

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł, płatna na indywidualny numer konta bankowego dostępnego po złożeniu dokumentów.
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2022/2023.

Opłata jednorazowa 2 600,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 2-ratalnym 1 400,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 10-ratalnym 10 rat x 300,00 zł

Niższy koszt studiowania dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do Powiślańskiej Szkoły Wyższej, składają następujące dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy - wygenerowany z systemu WD w formacie pdf, podpisany za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczony w WD w profilu kandydata;
2. Oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym - wygenerowane z systemu WD w formacie pdf, podpisane za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczone w WD w profilu kandydata;
3. Dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu - dokumenty umieszczone w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisane w formacie pdf, opatrzone tytułem: imię i nazwisko;
4. Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej zapisane w formacie JPG, wymiarach 236x295 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi samodzielnie umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie (WD);
5. Umowa wraz z załącznikiem - wygenerowana z systemu WD w formacie pdf, podpisana za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczona w WD w profilu kandydata;
6. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisany w formacie pdf, opatrzony tytułem: imię i nazwisko).