Zarządzanie sportem

 • Studia podyplomowe, 2 semestry
 • 1080 godzin, w tym 224 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego, 34 pkt. ECTS
 • tryb niestacjonarny, profil praktyczny
 • kierownik studiów: dr Beata Pawłowska

1. Cele kształcenia

Rynek sportowy wymaga zróżnicowanych postaw i kompetencji od menedżerów, którzy chcą z nim związać karierę. Celem studiów podyplomowych Zarządzanie sportem jest przygotowanie kadr menedżerskich do pracy w sportowych klubach, organizacjach, stowarzyszeniach, spółkach, fundacjach, instytucjach i jednostkach rządowych oraz samorządowych, a także podwyższenie wiedzy i kwalifikacji osób zarządzających klubami sportowymi, związkami sportowymi, spółkami zarządzającymi ligami i obiektami sportowymi. Nabyte kompetencje mają przygotować Słuchacza do przyszłych warunków rynku pracy, które będą zmienne i dynamiczne.

2. Profil kandydata.

Studia kierowane są do osób zaangażowanych sportowo i chcących jednocześnie wzmocnić swoje kompetencje zarządcze w tej branży. Obecnie na rynku istnieje wiele programów studiów związanych z zarządzaniem, niemniej niewiele z nich oferuje specjalistyczną wiedzę o specyfice sektora sportowego. Zarządzanie sportem to idealna ścieżka rozwoju dla obecnych sportowców, trenerów czy działaczy klubów sportowych. Uczestnikiem studiów może być osoba posiadające kwalifikację pełną na poziomie 6 uzyskaną w systemie nauki i szkolnictwa wyższego.

3. Sylwetka Absolwenta.

Absolwent studiów podyplomowych kierunku Zarządzanie sportem posiada rozwinięte umiejętności zarządzania organizacjami sportowymi w różnych dyscyplinach sportowych. Potrafi korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu sportem oraz kształtować relacje ze zróżnicowanymi interesariuszami organizacji sportowych. Absolwent zostanie przygotowany do prowadzenia działań marketingowych, kształtowania sponsoringu oraz stosowania narzędzi oraz technik Public Relations w zarządzaniu organizacjami sportowymi. Ukończenie kierunku Zarządzanie sportem daje także możliwość obrania przez Absolwenta ścieżki zarządzania indywidualną karierą sportową jako profesjonalny agent zarządzający budowaniem karier sportowców. Uczestnik studiów otrzyma świadectwo ukończenia studiów, wydane przez Powiślańską Szkołę Wyższą.

4. Ramowy program studiów.

 • Teoria sportu
 • Zarządzanie finansami klubu sportowego
 • Organizacja sportu w Polsce
 • Prawo w sporcie
 • Ekonomia sportu
 • Zarządzanie w sporcie
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (sportowcami, zespołami)
 • Technologia informacyjna w sporcie
 • Etyka w sporcie
 • Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
 • Organizacja sportu w Unii Europejskiej
 • Marketing sportowy
 • Public Relations w sporcie
 • Zarządzanie kryzysowe w sporcie
 • Praktyka zawodowa w klubie/organizacji sportowej
 • Seminarium dyplomowe

Wpisowe 0 zł !!
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2022/2023.

 

Opłata jednorazowa  3.800,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 2-ratalnym 2.000,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 10-ratalnym 420,00 zł

Niższy koszt studiowania dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do Powiślańskiej Szkoły Wyższej, składają następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy - wygenerowany z systemu WD w formacie pdf, podpisany za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczony w WD w profilu kandydata;
 2. Oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym - wygenerowane z systemu WD w formacie pdf, podpisane za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczone w WD w profilu kandydata;
 3. Dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu - dokumenty umieszczone w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisane w formacie pdf, opatrzone tytułem: imię i nazwisko;
 4. Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej zapisane w formacie JPG, wymiarach 236x295 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi samodzielnie umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie (WD);
 5. Umowa wraz z załącznikiem - wygenerowana z systemu WD w formacie pdf, podpisana za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczona w WD w profilu kandydata;
 6. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisany w formacie pdf, opatrzony tytułem: imię i nazwisko).