Zarządzanie projektami

 • Studia podyplomowe, 2 semestry
 • 930 godz., w tym 246 godz. z udziałem nauczyciela akademickiego
 • tryb niestacjonarny, profil praktyczny
 • Kierownik studiów: dr hab. Artur Ziółkowski

1. Cele studiów

Celem studiów podyplomowych Zarzadzanie projektami jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego kierowania projektami, realizowanymi zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zlecenie klientów zewnętrznych. Prowadzone wykłady i ćwiczenia dają Słuchaczom wiedzę teoretyczną, która jest wykorzystywana podczas warsztatów zapewniających nabycie umiejętności praktycznych bezpośrednio związanych z zarządzaniem projektem.

2. Profil kandydata.

Studia podyplomowe Zarządzanie projektami dedykowane jest zarówno młodym, jak i doświadczonym menedżerom, którzy chcą poznać, stosować oraz rozwinąć warsztat narzędziowy (metodyczny) w zarządzaniu projektami. Posiadanie doświadczenia w zarządzaniu projektami nie jest warunkiem koniecznym, lecz z pewnością ułatwi udział w zajęciach. Uczestnikiem studiów podyplomowych Zarządzanie projektami może być́ osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Sylwetka Absolwenta.

Absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie projektami są przygotowani do pełnienia zróżnicowanych funkcji w zespołach projektowych oraz do pracy na stanowisku menadżera zespołu projektowego. Absolwenci potrafią posługiwać się odpowiednimi narzędziami, metodami i technikami zarządzania projektami. Potrafią organizować i sterować wykonawstwem projektów, zarządzać zmianami w projekcie oraz zarządzać ryzkiem projektu. Absolwenci potrafią również wykorzystać narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania projektami do analizowania, oceniania i planowania projektów. Potrafią również rozwiązywać różnego rodzaju konflikty i sytuacje kryzysowe, pojawiające się często w życiu projektowym.

4. Instytucja potwierdzająca kwalifikację:

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie.

Osoba, która ukończyła studia podyplomowe Trener-coach-mentor otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów wydane przez Powiślańską Szkołę Wyższą w Kwidzynie.

5. Program studiów został oparty o realizację następujących modułów:

Moduł I : Inicjowanie projektuObejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Rodzaje projektów i otoczenie projektowe
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy zarządzania
 • Definiowanie projektu

Moduł II: Budowanie i kierowanie zespołem projektowymObejmuje następujące zagadnienia:

 • Przywództwo i zarządzanie ludźmi w projekcie
 • Komunikacja w projekcie
 • Negocjacje w projekcie

Moduł III: Planowanie i monitorowanie projektuObejmuje następujące zagadnienia:

 • Aspekty finansowe przedsiębiorstwa względem projektu
 • Planowanie w projekcie
 • Harmonogramowanie i jego optymalizacja
 • Zarządzanie budżetem w projekcie
 • Monitorowanie realizacji zadań projektowych
 • Zamykanie i rozliczanie projektu

Moduł IV: Zarządzanie ryzykiem w projekcieObejmuje następujące zagadnienia:

 • Identyfikacja ryzyk w projekcie
 • Ocena i hierarchizacja ryzyk w projekcie
 • Planowanie reakcji na ryzyka w projekcie
 • Monitorowanie procesem zarządzania projektem pod kątem ryzyka

Moduł V: Zarządzanie portfelem projektów

 • Biuro zarządzania projektami (PMO)
 • Proces zarządzaniu portfelem projektów
 • Budowanie mierników oceny projektów

Moduł VI: Seminarium projektowe

 • Seminarium dyplomowe
Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej.
Wpisowe 0 zł !!
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2022/2023.

 

Opłata jednorazowa  5.300,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 2-ratalnym 2.900,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 10-ratalnym 600,00 zł

Niższy koszt studiowania dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do Powiślańskiej Szkoły Wyższej, składają następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy - wygenerowany z systemu WD w formacie pdf, podpisany za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczony w WD w profilu kandydata;
 2. Oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym - wygenerowane z systemu WD w formacie pdf, podpisane za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczone w WD w profilu kandydata;
 3. Dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu - dokumenty umieszczone w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisane w formacie pdf, opatrzone tytułem: imię i nazwisko;
 4. Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej zapisane w formacie JPG, wymiarach 236x295 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi samodzielnie umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie (WD);
 5. Umowa wraz z załącznikiem - wygenerowana z systemu WD w formacie pdf, podpisana za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczona w WD w profilu kandydata;
 6. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisany w formacie pdf, opatrzony tytułem: imię i nazwisko).