WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

 • 6 semestrów, tryb stacjonarny, poziom studiów: studia I stopnia
 • praktyczny profil studiów,
 • liczba godzin zajęć z nauczycielem – 2900,
 • praktyki zawodowe – 1200,
 • bez nauczyciela – 755
 • Łączna liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 180
Dziedzina oraz dyscyplina naukowa/dyscypliny naukowe
 • dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu – dyscyplina nauki medyczne 70%
 • dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu – dyscyplina nauki o zdrowiu 13%
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo uzyskuje dyplom i tytuł zawodowy licencjata położnictwa. Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną:
 • szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa,
 • dogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej,
oraz umiejętności:
 • wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej,
 • rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej i monitorować ciążę prawidłową, samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych),
 • podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza,
 • sprawować opiekę nad matką i noworodkiem,
 • współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych,
 • prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.
Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej/położnego realizuje swoje zadania zawodowe w:
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • w szpitalach i klinikach: w sali porodowej, w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej,
 • specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej: domach narodzin, poradniach: ginekologiczno-położniczej, onkologii ginekologicznej, patologii ciąży, okresu przekwitania, profilaktyki chorób piersi, endokrynologiczno-ginekologicznej, leczenia niepłodności, seksuologicznej, neonatologicznej, laktacyjnej, promocji zdrowia,
 • sanatoriach posiadających jednostki położnicze,
 • szkołach rodzenia,
 • administracji państwowej i samorządowej.
Sprawdź:
Praktyczny wizerunek kształcenia
Bogumila_Kiebratowska Wizerunek

dr hab. Bogumiła Kiełbratowska prof. PSW

Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł
Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego
czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od
wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa
poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla
których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również
zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak
hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni
cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne
podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z
pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym
zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz
uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą,
doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród,
połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety,
które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie
tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.

Anna Majda-Sandomierska

mgr Anna Majda-Sandomierska

Magister położnictwa. Założycielka szkoły rodzenia „Położna z mamą”. Od 2009 r. pracuje jako położna Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Swoje doświadczenie zdobywała na oddziałach patologii ciąży, położniczym i sali porodowej. W latach 2012-2013 pracowała jako położna w Klinice EVI MED w Gdyni. W latach 2013-2014 pełniła funkcję wykładowcy w Centrum Kształcenia Plejada w Gdańsku na kierunku opieka dziecięca. Od 2015 r. Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Jest prelegentem licznych webinariów nt. karmienia piersią, pielęgnacji noworodka, postępowania w ciąży i żywienia dzieci.

mgr Anna Kuter

Magister położnictwa. W latach 1988-1999 położna w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Od 1990 r. pełni funkcję starszej położnej – zastępcy Oddziałowej w NZOZ „Zdrowie” w Kwidzynie. W 2019 r. uzyskała tytuł położnej specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych i naukowo-szkoleniowych.

Dostęp do WBN oraz EBSCO
Partnerzy strategiczni kierunku: