Regulamin Wydawnictwa
Rules of Procedure of Powiślański Publisher

 

 

Rada Wydawnictwa

prof. dr hab. Krystyna Strzała

dr hab. Bogumiła Kiełbratowska, prof. PSW

dr hab. Małgorzata Paduszyńska-Dawgul

dr hab. Tomasz Plata-Przechlewski, prof. PSW

dr hab. Wojciech Makarewicz

dr hab. Marek Wiergowski

dr hab. Artur Ziółkowski

Kolegium Redakcyjne

dr Katarzyna Strzała-Osuch, prof. PSW

dr Beata Pawłowska, prof. PSW

dr Marzena Barton, prof. PSW

Zasady etyczne

Zasady etyki

Wydawnictwo PSW dokłada wszelkich starań, aby proces wydawniczy i publikowane w jego efekcie prace charakteryzowały się wysokimi standardami etycznymi. 

Wydawnictwo kieruje się zasadami etyki wypracowanymi przez:

Osiągnięcie wysokich standardów etycznych w procesie wydawniczym wymaga współdziałania Wydawnictwa, autorów, redaktorów naukowych i recenzentów.

Wybrane zasady etyki wydawniczej

 • Na ocenę złożonych w Wydawnictwie PSW prac nie mogą mieć wpływu rasa, płeć, wyznanie, obywatelstwo, przekonania polityczne autorów, recenzentów, wydawcy. Ocenie podlega wyłącznie treść złożonego tekstu, jej poziom naukowy, walory edukacyjne oraz zgodność z profilem naukowym Wydawnictwa.
 • Każda praca wydana przez Wydawnictwo PSW musi zostać poddana recenzji i uzyskać w jej wyniku pozytywną ocenę. Recenzentów wyznacza Kolegium Redakcyjne.
 • Informacje przekazane Wydawnictwu przez autorów/redaktorów traktowane są jako poufne i przekazywane w najmniejszym możliwym zakresie wyłącznie osobom upoważnionym uczestniczącym w procesie wydawniczym.
 • Teksty nieopublikowane nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystywane przez Wydawnictwo i osoby z nim współpracujące bez uzyskania zgody autora.
 • Wydawnictwo ma prawo wycofać pracę na każdym etapie procesu wydawniczego a także po jej wydaniu, jeżeli

– przedłożona praca nosi znamiona plagiatu lub w inny znaczący sposób narusza zasady etyki wydawniczej (m.in. ujawnienie autoplagiatu, ghostwriting, guest authorship),

– w pracy zostaną wykryte poważne błędy, fałszerstwo danych czy dowody świadczące o niewiarygodności prezentowanych wyników badań.

 • Wydawnictwo przyjmuje listy z uwagami, wnioskami, skargami od czytelników i dokonuje poprawy błędów merytorycznych w wersji elektronicznej publikacji oraz w postaci erraty do wersji papierowej (Formularz skarg i wniosków)

 

Wybrane zasady etyczne dla autorów

 • Autorzy powinni w sposób rzetelny prowadzić badania a ich wyniki interpretować i prezentować w sposób jak najbardziej obiektywny.
 • Badania i ich wyniki powinny być prezentowane w sposób umożliwiający powtórzenie badań, weryfikację hipotez badawczych.
 • Wykorzystane w tworzeniu pracy publikacje, wyniki badań muszą być opatrzone przypisem i wymienione w bibliografii.
 • Autor w przypadku wykrycia błędów, nieścisłości w pracy zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Wydawnictwo. Jeśli proces publikacji został już zakończony Wydawnictwo zobowiązuje się poprawić ujawnione błędy w wersji elektronicznej publikacji, w kolejnych wydaniach, dodruku książki lub opublikować erratę, aneks lub sprostowanie.
 • Autor oświadcza, że złożona w Wydawnictwie praca jest jego oryginalną pracą twórczą, że posiada wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do tejże pracy oraz że praca nie narusza w żadnym stopniu praw majątkowych i osobistych osób trzecich. Oświadczenie autora jest częścią m.in. umowy wydawniczej.
 • Praca złożona w Wydawnictwie nie może być równocześnie złożona w całości lub fragmentach w innym wydawnictwie.
 • Składając do Wydawnictwa pracę współautorską należy określić wkład poszczególnych autorów w jej powstanie (Oświadczenie Autorów o udziale w powstaniu utworu). Za niedopuszczalne uznaje się pominięcie w pracy osób, które wniosły wkład w jej powstanie (ghostwriting), podanie wśród autorów osoby, która nie miała wkładu w powstanie pracy lub jej wkład był znikomy (guest authorship). Przed publikacją prace współautorskie wymagają akceptacji wersji ostatecznej przez wszystkich autorów.
 • Autor przedstawia Wydawnictwu Powiślańskiej Szkoły Wyższej informację o źródłach finansowania zgłoszonej pracy, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

 

 

Wybrane zasady etyczne dla recenzentów

 • Recenzent powinien zrezygnować z oceny pracy jeśli istnieje możliwość wystąpienia lub występuje konflikt interesów z autorem pracy i/lub instytucjami biorącymi udział w jej powstaniu.
 • Recenzent zobowiązany jest do wykonania recenzji w terminie ustalonym z Wydawnictwem. O zaistniałych opóźnieniach lub rezygnacji z wykonania recenzji powinien niezwłocznie poinformować Wydawnictwo.
 • Recenzent jest zobowiązany do nieujawniania treści pracy i jej recenzji osobom nieupoważnionym. Do czasu publikacji pracy nie może wykorzystywać treści recenzowanej pracy do własnych badań.
 • Recenzent powinien dołożyć wszelkich starań, aby recenzja była obiektywna i zawierała właściwe uzasadnienie sformułowanych w niej ocen. Krytycznej ocenie recenzenta podlega wyłącznie tekst złożony w Wydawnictwie, nie osoba autora.
 • W przypadku ujawnienia lub podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania w recenzowanej pracy publikacji innych autorów, recenzent powinien niezwłocznie poinformować o tym Wydawnictwo, wskazując fragmenty tekstu, które powinny zostać poddane szczegółowej analizie.

Program antyplagiatowy

W celu zapobiegania plagiatowi Wydawnictwo PSW korzysta z Systemu Antyplagiat

Więcej informacji o Systemie znajduje dostępnych na stronie https://plagiat.pl/